Program

Tematické okruhy konferencie
  • Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu k pitnej vode
  • Legislatíva v kontexte implementácie opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode zameraných na zdroje využívané na odber pitnej vody
  • Manažment rizika vo vzťahu k zásobovaniu pitnou vodou – od vodného zdroja po vodovodný kohútik
  • Ochrana vodných zdrojov pred znečistením
  • Vodné zdroje v kontexte zmeny klímy (panelová diskusia)
Program konferencie