homepage 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
Výskumný ústav vodného hospodárstva

vás pozývajú na

medzinárodnú konferenciu organizovanú v rámci podujatí

pod záštitou ministra životného prostredia SR a
pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine


OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV  2019

Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

17. – 18. jún 2019, Bratislava

 

 

Cieľ konferencie

Konferencia je zameraná na zvyšovanie povedomia a prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti ochrany a manažmentu vodných zdrojov s dôrazom na zabezpečenie kvality zdrojov určených na odber pitnej vody. Jej cieľom je vytvorenie platformy na výmenu skúseností s prípravou plánovacích dokumentov, ich implementáciou, finančným zabezpečením, realizáciou programov opatrení a hodnotením efektívnosti ich nastavenia. Dôležitou časťou konferencie je aj medzinárodná výmena skúseností a poznatkov v rámci širokého spektra domácich a zahraničných expertov z radov orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľských subjektov, odbornej verejnosti, neverejného sektora a akademickej obce.

Miesto konania

Hotel Vienna House Easy, Bratislava

Rokovací jazyk
  • slovenčina/čeština
  • angličtina

Simultánne tlmočenie z/do slovenčiny a angličtiny bude zabezpečené.

Pozvánka