Prezentácie

I. blok prednášok: Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu k pitnej vode 

II. blok prednášok: Legislatíva v kontexte implementácie opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode zameraných na zdroje využívané na odber pitnej vody

III. blok prednášok: Manažment rizika vo vzťahu k  zásobovaniu pitnou vodou – od vodného zdroja po vodovodný kohútik

IV. blok prednášok: Ochrana vodných zdrojov pred znečistením 

Panelová diskusia: Vodné  zdroje v kontexte zmeny klímy

Posterová sekcia: