Program

Tematické okruhy konferencie
  • Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu k pitnej vode
  • Legislatíva v kontexte implementácie opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode zameraných na zdroje využívané na odber pitnej vody
  • Manažment rizika vo vzťahu k zásobovaniu pitnou vodou – od vodného zdroja po vodovodný kohútik
  • Ochrana vodných zdrojov pred znečistením
  • Vodné zdroje v kontexte zmeny klímy (panelová diskusia)
Predbežný harmonogram konferencie
17. 6. 2019 8.30 – 18.15 h  –  registrácia, otvorenie konferencie, odborný program, posterová sekcia
  18.30– 20.30 h  – spoločenská večera
18. 6. 2019 8.00 – 14.30 h  – registrácia, odborný program konferencie vrátane panelovej diskusie, závery
  14.30 – 18.00 h  – exkurzia na ostrove Sihoť a v priestoroch Vodárenského múzea BVS, a. s., Bratislava

Predbežný program konferencie (pdf)